Các hành vi bị cấm trong Bản dự thảo Sửa đổi Luật Đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) điều chỉnh các hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai. Các hành vi bị cấm bao gồm: vi phạm quyền sử dụng đất, lạm dụng quyền sở hữu đất, san lấp, khai thác trái phép đất, trái luật sử dụng đất cho mục đích khác, tác động tiêu cực đến môi trường và sự phát triển bền vững. Luật này nhằm bảo vệ và quản lý nguồn đất đai một cách hiệu quả và công bằng trong văn hóa kinh doanh và phát triển bền vững của đất nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hình minh họa

Theo đó, Điều 12 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai gồm:

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Thực hiện không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

8. Làm trái quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

9. Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

10. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

11. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

12. Phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai.

13. Sử dụng Quỹ phát triển đất không đúng mục đích.

Như vậy, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm gồm: Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; Phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai; Sử dụng quỹ phát triển đất không đúng mục đích bên cạnh các quy định tại Luật Đất đai 2013.

Post a Comment

Previous Post Next Post