Phương pháp xác thực quyền sở hữu tài sản trên giấy chứng nhận sở hữu đất

Cơ sở để xác nhận quyền sở hữu tài sản trên sổ đỏ là quá trình công chứng và xác nhận vĩnh viễn quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu. Qua cơ sở này, sổ đỏ trở thành tài liệu pháp lý chính thức và bảo đảm quyền sở hữu tài sản được thực hiện theo luật pháp hiện hành. Quyền sở hữu tài sản trên sổ đỏ rất quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ sở hữu và đảm bảo an ninh, chi tiết cho tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản.

Năm 2008, gia đình tôi được UBND quận cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, tại Trang 2, mục III - Tài sản gắn liền với đất ghi: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng 40m2. Xin hỏi, có phải gia đình tôi đã được chứng nhận quyền sở hữu đối với căn nhà nêu trên hay không? 

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đất đai năm 2003 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì: “1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản”.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở được ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất có yêu cầu. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được xác định theo quy định của pháp luật thì sau những nội dung theo quy định tại điểm b khoản này ghi tiếp "thuộc sở hữu của … (ghi tên chủ sở hữu)".

Căn cứ quy định nêu trên thì việc ghi nội dung tại “trang số 2, mục III-Tài sản gắn liền với đất có ghi nội dung: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng: 40m2” theo nội dung phản ánh của bạn là mới thể hiện “được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, nếu chủ sở tài sản đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản thì mới có đủ cơ sở để xác nhận quyền sở hữu tài sản.

Post a Comment

Previous Post Next Post