Từ ngày 10/12/2022: Thay đổi quy định về việc đăng ký đề nghị giao đất, thuê đất từ Nhà nước mà không cần thông qua quá trình đấu giá.

Từ ngày 10/12/2022, quy định về hồ sơ xin giao đất, thuê đất của Nhà nước sẽ có sự thay đổi quan trọng. Việc này có nghĩa là không cần phải tổ chức đấu giá để xin giao đất hay thuê đất từ Nhà nước. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng đất.

Từ ngày 10/12/2022, Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực với sự thay đổi về hồ sơ xin giao đất, thuê đất Nhà nước không qua đấu giá.

Theo đó, người xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp huyện, cấp tỉnh (dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư) thì chỉ cần nộp Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

Không cần phải nộp văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất và trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Thay đổi mẫu Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, mẫu Hợp đồng cho thuê đất và mẫu Thông báo thu hồi đất theo mẫu mới

(1) Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(3) Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp CMND/CCCD/số định danh cá nhân ...); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế.)

(4) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Mẫu số 4: Hợp đồng cho thuê đất

(9) Ghi rõ điểm, khoản nào của Điều 61/62 của Luật Đất đai;
(10) Ghi rõ tên, địa chỉ dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ...
(11) Một loại hoặc nhiều loại đất
(12) Trường hợp thu hồi theo từng giai đoạn thực hiện dự án thì ghi rõ thời gian thực hiện từng giai đoạn.
(13) Ghi rõ tổ chức làm nhiệm vụ…..

Post a Comment

Previous Post Next Post