Diễn biến mới nhất tại “siêu dự án” 20.000 tỷ đồng của Địa ốc Sông Tiên ở Đồng Nai

Trong trường hợp hết thời gian gia hạn được kéo dài để triển khai dự án mà doanh nghiệp chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, Sở TNMT được giao lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post