Con liệt sỹ có được miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi là con duy nhất của liệt sỹ. Tôi có một miếng đất diện tích 154m2, trong đó 64m2 đất thổ cư, 90m2 là đất vườn liền kề thuộc diện phù hợp để chuyển đổi theo quy định.

Xin Luật sư giải đáp một số vấn đề sau:

Tôi có là đối tượng được miễn giảm ko? Và mức miễn giảm là bao nhiêu?

Mong được hồi đáp!

dongdung97@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Điểm đ Khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi năm 2013 quy định: “đ) Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;”

Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về miễn tiền sử dụng đất

“Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.”

Khoản 1 Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.”

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về Giảm tiền sử dụng đất

“2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.”

Khoản 2 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).”

Như vậy, thân nhân liệt sĩ thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn hoặc tiền sử dụng đất. Cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, bạn nộp kèm hồ sơ đơn xin miễn, giảm tiền sử dụng đất để được xem xét.

Post a Comment

Previous Post Next Post