Đề xuất hỏi: "Thông tin về gia hạn sử dụng đất và các chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê đất?"

Hỏi về gia hạn sử dụng đất và ưu đãi giảm tiền thuê đất. Các chính sách về gia hạn sử dụng đất và ưu đãi giảm tiền thuê đất đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. Việc gia hạn sử dụng đất và giảm tiền thuê đất giúp tăng tính bền vững của kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong nước.

Doanh nghiệp chúng tôi được giao khu đất và đã hết hạn sử dụng từ 31/12/2020. Vào tháng 4/2020 chúng tôi có làm thủ thục gia hạn sử dụng khu đất này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Năm 2021, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế. 

Khi Chính phủ ban hành chính sách giảm 30% tiền thuê đất thì doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg nhưng cơ quan thuế lại trả lời doanh nghiệp không thuộc đối tượng này do quyết định và hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn.

Xin hỏi, trường hợp này có được gia hạn sử dụng đất nữa không? Nếu được thì có được hưởng ưu đãi giảm tiền thuê đất không?

Hình minh họa

Thanh Vinh (TP.HCM)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và môi trường, pháp luật về đất đai đã có quy định về gia hạn sử dụng đất:

Khoản 2, Điều 109 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "2. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn".

Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này".

Điểm e, Khoản 2, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: "e) Gia hạn sử dụng đất là không quá 15 ngày".

Điểm d, Khoản 1, Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: "d) Hàng năm, cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức rà soát và có thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn".

Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất

Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

"1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định".

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục để nghị gia hạn sử dụng đất và nay cơ quan tài nguyên và môi trường đang thực hiện trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

Trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Post a Comment

Previous Post Next Post