Thu hồi đất lưu không có được đền bù?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mảnh đất ở Đông Anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004.

Đến cuối năm 2008 nhà nước thu hồi 26,24 m2 để làm đường và đã đền bù cho tôi với giá 2.600.000 đ/m2, tôi đã nhận đủ tiền đền bù.

Nay tôi muốn điều chỉnh lại sổ đỏ theo đúng diện tích sau khi nhà nước thu hồi, phòng TNMT huyện hướng dẫn phải có xác nhận của địa chính xã, cán bộ địa chính xã không xác nhận với lý do đất thu hồi là đất lưu không nên diện tích trên sổ đỏ không thay đổi?

Theo suy nghĩ của tôi nếu là đất lưu không tại sao tôi lại được nhận tiền đền bù? giải quyết của địa chính xã như vậy có đúng không?

hanoi944@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Pháp luật hiện hành không có quy định đất lưu không là đất thuộc trường hợp không được đền bù khi Nhà nước thu hồi.

Thực tế, đất lưu không khi bị Nhà nước thu hồi thì vẫn có thể được xem xét bồi thường nếu phần đất lưu không bị thu hồi đó đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ (áp dụng đối với trường hợp đất bị thu hồi trước ngày Luật Đất đai năm 2014 có hiệu lực - ngày 01/7/2014).

Về điều chỉnh diện tích đất ghi trong sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) phù hợp với diện tích đất thực tế, nếu sổ đỏ của bạn không thể hiện phần diện tích đất lưu không đã bị thu hồi thì bạn không phải tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh sổ đỏ, còn nếu sổ đỏ của bạn có thể hiện phần diện tích đất lưu không đã bị thu hồi nay không còn phù hợp với diện tích đất thực tế thì việc cán bộ xã từ chối xác nhận phần đất lưu không đã bị thu hồi theo đề nghị của bạn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, bạn nên liên hệ lại với UBND xã, và xuất trình sổ đỏ cho các bộ xã xem, nếu đề nghị của bạn vẫn bị từ chối thì bạn nên gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp xã để khiếu nại về hành vi từ chối xác nhận của cán bộ xã đó.

Post a Comment

Previous Post Next Post